ig szlj lk kylm hg,dk],. ?? ydvih >> lkj]dhj dg hg,dk],. szlj ydvih