v,hdm " gh Hkhl gYpshk uf] hgr],s >> ggjpldg gh Hkhl gYpshk hgr],s